Privacy Policy

Pedicurepraktijk Elly ter Steege hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Elly ter Steege houdt zich
in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij
in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn
beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Pedicurepraktijk Elly ter Steege zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy
policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicurepraktijk Elly ter Steege verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinde;
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk Elly ter Steege de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Elly ter Steege opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiŽle administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van cliŽnten
Persoonsgegevens van cliŽnten worden door Pedicurepraktijk Elly ter Steege verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinde;
Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De behandelovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk Elly ter Steege de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geslacht
Gegevens over gezondheid.
Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Elly ter Steege opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliŽnten/patiŽnten
Persoonsgegevens van cliŽnten worden door Pedicurepraktijk Elly ter Steege verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinde.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De behandelovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk Elly ter Steege de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Elly ter Steege opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Maximaal 10 jaar.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven
doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
Het verzorgen van de (financiŽle) administratie;
Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen
(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw
verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het
kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht
deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is
gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Pedicurepraktijk Elly ter Steege bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond
van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige
verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens Pedicurepraktijk Elly ter Steege van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geÔnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door ťťn van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij
gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te
trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er
samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Pedicurepraktijk Elly ter Steege
Swammerdamstraat 31
7908 AH Hoogeveen
HYPERLINK "mailto:elly@ppets.nl" elly@ppets.nl
0528 320 615